ข้อมูลทั่วไป

  แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

งานแผนและงบประมาณ

- แผนปฏิบัติราชการ
- แผนกลยุทธ
- รายงานประจำปี
- ดาวน์โหลด

งานบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คู่มือ QA ม.นพ.
- ดาวน์โหลด

ค้นหาจาก google

 
  
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  
 

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
ใช้รูปทรงของหยดน้ำที่หลอมรวมมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นหนึ่งเดียว สื่อถึงดอกบัวที่แสดงความสักการะและความเคารพต่อองค์พระธาตุพนม องค์พระธาตุแทนสัญลักษณ์ประจำจังหวัด และเป็นตัวแทนของคุณธรรมที่หลอมรวมใจของทุกบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน
ลายประจำพระธาตุทั้ง 7 ดอก มีรูปสัญลักษณ์สื่อถึงดอกบัวที่เจริญเติบโตในด้านการศึกษาสื่อถึงสถาบันการศึกษาที่หลอมรวมทั้ง 7 แห่ง
สัญลักษณ์ประดับเหนือซุ้มประตูองค์พระธาตุทั้ง 4 ทิศ สื่อความหมายถึงการต้อนรับ สู่ประตูแห่งการศึกษาทั้ง 4 ทิศ
รวงข้าว สื่อถึงการรวมตัวของสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง ก่อให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ และมุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันในนามมหาวิทยาลัยนครพนม
แม่น้ำโขง แม่น้ำนานาชาติ หมายถึง การหลอมรวมกันของสถาบันและชนชาติต่าง ๆ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนครพนม มีลักษณะเสมือนสายน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่อง ที่ให้ชีวิตและความรู้แก่ทุกสรรพสิ่ง


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
webmaster นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5