ข้อมูลทั่วไป

  แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

งานแผนและงบประมาณ

- แผนปฏิบัติราชการ
- แผนกลยุทธ
- รายงานประจำปี
- ดาวน์โหลด

งานบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คู่มือ QA ม.นพ.
- ดาวน์โหลด

ค้นหาจาก google

 
  
ยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนพัฒนาตน ตื่นรู้ สู่สัมมาชีพ : SMART LEARNER
          1.1 สร้างโอกาสแข่งขันระดับสากล
          1.2 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บุคลากรมืออาชีพ เปี่ยมศักยภาพ : SMART PEOPLE
           2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การแข่งขันในระดับสากล
           2.2 พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรในการปฏิบัติงาน BCNN’s CULTURE

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อาณาวิทยาเขตพรักพร้อม : SMART CAMPUS
          3.1 ปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ 21
          3.2 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : หลอมพันธกิจ มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม : SMART MISSION
           4.1 สร้างเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยกับองค์กรระหว่างประเทศ
           4.2 พัฒนาหลักสูตรที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับสถาบัน
           4.3 พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางสู่องค์กรวิชาชีพสากล
           4.4 บูรณาการวัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์สู่การเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 องค์กรอุดมศึกษา มุ่งธรรมาภิบาล : SMART ORGANIZATION
          5.1 พัฒนาระบบ SMART OFFICE สู่ UNITY TO BE THE STAR
          5.2 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
webmaster นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5