ข้อมูลทั่วไป

  แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

งานแผนและงบประมาณ

- แผนปฏิบัติราชการ
- แผนกลยุทธ
- รายงานประจำปี
- ดาวน์โหลด

งานบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คู่มือ QA ม.นพ.
- ดาวน์โหลด

ค้นหาจาก google

 
  
ที่อยู่เบอร์โทร  
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม   92   ถ.กลางเมือง   ต.หนองแสง   อ.เมือง   จ.นครพนม 48000
หมายเลขติดต่อภายนอก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Tle.(042-512196)    Fax.(042-512184)
  งานทะเบียนและวัดผล (042-511860)
  งานการเงินและงานพัสดุ (042-514472)
  งานเลขานุการผู้บริหาร (042-514471)

หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะผู้บริหาร
4918 คณบดี (ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร)
4913 รองฯฝ่ายบริหาร  (ผศ.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร)
4911 รองฯฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  (อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม)
4912 รองฯฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  (อ.ยุวดี สารบูรณ์)
4915 รองฯฝ่ายวิชาการ   (ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ)
4916 รองฯฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัยากรมนุษย์  (อ.พยอม สินธุศิริ)
4902 คุณนรากร, คุณสุปราวีณ
4909 คุณเกล็ดทราย
4907 คุณทัศพร
กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
4904 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.ดวงใจ บุญคง)
4821 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (ดร.บุญรอด, อ.วิภาวรรณ อ.รัตติยา, อ.อรุณรัตน์)
4822 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.สมเกียรติ บุญ., อ.ละอองดาว, อ.อมรรัตน์, อ.สุขมาพร)
4823 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (ผศ.พัชนี, อ.วิสัย, อ.นาฎนภา, อ.ยุพเรศ)
4824 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.อภิสิทธิ์, อ.สุชาดา, อ.มารศรี)
4825 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.ดัชนี,อ.วุฒิพงษ์ )
4828 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก  (อ.จรินทร, อ.ณัติยา, อ.วิมลศิริ, อ.เนาวรัตน์ )
  
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
4905 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  (อ.สมสมร เรืองวรบูรณ์)
4826 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  (ผศ.เนตรฤทัย, อ.วรรษมน, อ.ชลินดา, อ.อัจฉราพร)
  
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
4904 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (อ.มะยุรี)
4827 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  (อ.กมลนัทธ์, อ.สุรชัย, อ.ชัยวัฒน์, อ.ปาริชาติ)
4829 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  (ผศ.ดร.วิรมณ, อ.สมเกียรติ สุทธรัตน์, ผศ.สุประวีณ์)
  
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
4917 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ)
4202 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (อ.วราพร, อ.ศิริภรณ์, อ.ทัศน์วรรณ)
4203 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (อ.ดารุนนีย์)
4204 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  (อ.สุปราณี, อ.ตรีนุช, อ.ชฎารัตน์, อ.ดรัลรัตน์)
  
กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
4917 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ)
4205 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (อ.อุทัยวรรณ, อ.อรอุมา, อ.เปี่ยมศักดิ์, อ.เบญจยามาศ)
4206 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  (ผศ.ดร.นุชรัตน์, อ.อนันตศักดิ์, อ.วศินภัทร์, อ.ชิณกรณ์)
  
4207 วิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ  (อ.สงกรานต์, อ.บรรจง, อ.โกมล)
  
งานวิจัย
4830 งานวิจัย  (ดร. รุ้งลาวัลย์)
  
งานสำนักงานและอื่นๆ
4105 หัวหน้าสำนักงานคณบดี (คุณกมลทิพย์)
  
4101 งานแผนฯ (คุณวันวิสาข์, คุณปนัดดา)
4102 งานประกันคุณภาพการศึกษา (คุณศิริญา, คุณกรรณิการ์)
  
4103 งานการเจ้าหน้าที่ (คุณสิริกุล)
4104 งานธุรการ (คุณประเพลิน)
4106 งานธุรการ (คุณนิรมล)
  
4106 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณอนุพงษ์)
4108 งานการเงินและบัญชี (คุณสายทอง, คุณศิริพร, คุณแว่นแก้ว)
4109 งานพัสดุ (คุณจันทร์เพ็ญ, คุณพรทิพย์, คุณวิภาดา)
4110 Lab ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (คุณคนึงนิตย์)
  
4111 โรงรถ  (คุณจักรกฤษณ์ ,คุณราม ,คุณไพฑูรย์)
  
4112 Lab ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (คุณจำปี)
  
1001 ห้องกิจการนักศึกษา  (คุณปัญจารี, คุณสิริลักษณ์)
  
4900 ห้องทะเบียนและวัดผล  (คุณประวิทย์ ,คุณศิรินาฏ ,คุณฑรรญมล)
  
1000 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณจักรพันธ์, คุณสุเมธ)
  
1004 ห้องมูลนิธิจิตอาทรในประเทศไทย
  เวรสุขภาพนักศึกษา(ลงเวลาเข้า-ออก)นอกเวลาราชการ
  
1005 ห้องพักอาจารย์เวร   อาคาร3
1008 โรงครัว   (คุณเกษมสุข ,คุณบำรุง ,คุณรินรดา)
  
1009 ห้องสมุด   (คุณพัณนิดา, คุณสุพักต์)
  
1010 ห้องศูนย์เด็ก   (คุณนิภาพร, คุณจารุวรรณ, คุณรัตนา)
  
1011 งานช่างซ่อมบำรุง(คุณจิระวงค์ ,คุณสมมารถ, คุณวิทยากร,คุณปัญญา ) (คุณจันทร์ อาษาวัง)
  
1012 ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น3 อาคาร1  (คุณหวานตา)
1013 ห้องเจ้าหน้าที่เวรนอน หอพัก5ชั้น
1014 ห้องเวรสุขภาพ
  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
4113 รปภ. ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
4114 รปภ. ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(หน้าลิฟท์)
1006 รปภ. ประจำป้อม ประตู1


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
webmaster นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5