ข้อมูลทั่วไป

  แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
  ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  ประวัติมหาวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ / วัตถุประสงค์
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
  ยุทธศาสตร์
  ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
  ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

งานแผนและงบประมาณ

- แผนปฏิบัติราชการ
- แผนกลยุทธ
- รายงานประจำปี
- ดาวน์โหลด

งานบริหารความเสี่ยง

- แผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- ดาวน์โหลด

งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- คู่มือ QA ม.นพ.
- ดาวน์โหลด

ค้นหาจาก google

 

  

ชื่อ : ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
หน้าที่หลัก : -
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : อาจารย์วราพร มีแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ผศ.พัชนี สมกำลัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริญา โสภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววันวิสาข์ คำเงิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
webmaster นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5