ชื่อ - นามสกุล :ผศ.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
ตำแหน่ง :รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :วพบ.นพ.
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเด็ก