หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1
  นางสาว จันจิรา โคสาราช
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:43]
พัสดุลงทะเบียน
2
  นางสาว จุฑามาศ รัตนวงค์
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:42]
พัสดุลงทะเบียน
3
  นางสาว ปนัดดา สุภักดี
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:42]
พัสดุลงทะเบียน
4
  นางสาว นิรวรรณ วันทาวงค์
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:39]
พัสดุลงทะเบียน
5
  นางสาว ปิยธิดา ภาคแก้ว
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:36]
พัสดุลงทะเบียน
6
  นางสาว สุภัสสร ห้วยทราย
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:33]
พัสดุEMS
7
  นางสาว โรสสรินดา มูลสาร
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:32]
พัสดุEMS
8
  นางสาว ฐิติพร จันสี
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:31]
พัสดุEMS
9
  นางสาว ศิรินภา เขียวชัยภูมิ
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:21]
พัสดุEMS
10
  นางสาว จีรติ อ่อนตาแสง
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:21]
พัสดุEMS
11
  นางสาว กาญจนา แจ้งสนาม
 นักศึกษา
2017-03-14 [14:18]
พัสดุEMS
12
  นางสาว อารียา หลอดเหลา
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:20]
พัสดุEMS
13
  นางสาว ปนัดดา คำไล่
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:19]
พัสดุEMS
14
  นางสาว ประนอม ประชาโรจน์
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:19]
พัสดุลงทะเบียน
15
  นางสาว ณัชชา กิจันทร์
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:18]
พัสดุลงทะเบียน
16
  นางสาว ปนัดดา สุภักดี
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:17]
พัสดุลงทะเบียน
17
  นางสาว อภิญญา อยู่เย็น
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:17]
พัสดุEMS
18
  นางสาว ศิรภัสสร อภัยโส
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:16]
พัสดุลงทะเบียน
19
  นางสาว ชาญสุดา ศรีจันทร์
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:15]
พัสดุEMS
20
  นางสาว พรสุดา ฝ่ายบุตร
 นักศึกษา
2017-03-13 [14:15]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207