หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1121
  นางสาว จารุวรรณ พันธ์งาม
 นักศึกษา
2015-03-11 [13:52]
พัสดุลงทะเบียน
1122
  นางสาว อภิญญา ศิลาพจน์
 นักศึกษา
2015-03-11 [13:51]
พัสดุลงทะเบียน
1123
  นางสาว รุจิรัตน์ ปริปุณณะ
 นักศึกษา
2015-03-11 [13:43]
พัสดุลงทะเบียน
1124
  นางสาว อรพรรณ ภูแม่นเขียน
 นักศึกษา
2015-03-10 [13:32]
พัสดุEMS
1125
  นางสาว ลัดดา วรรณโสภา
 นักศึกษา
2015-03-10 [13:30]
พัสดุEMS
1126
  นางสาว วิชุดา สานนท์
 นักศึกษา
2015-03-10 [13:29]
พัสดุEMS
1127
  นางสาว ศุภธิดา ด้วงสิงห์คำ
 นักศึกษา
2015-03-10 [13:29]
พัสดุลงทะเบียน
1128
  นางสาว ธมาพร ประดา
 นักศึกษา
2015-03-10 [13:28]
พัสดุลงทะเบียน
1129
  นางสาว ยุวดี สารบูรณ์
 อาจารย์
2015-03-09 [15:30]
พัสดุลงทะเบียน
1130
  นางสาว วิมลศิริ ศรีคัณฑะ
 อาจารย์
2015-03-09 [15:29]
พัสดุEMS
1131
  นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม
 อาจารย์
2015-03-09 [15:28]
พัสดุEMS
1132
  นางสาว วิลาวรรณ วาลองนิล
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:27]
พัสดุลงทะเบียน
1133
  นาย พงค์ดนัย ปั้นทอง
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:26]
พัสดุEMS
1134
  นางสาว จณิสตา สายสุด
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:25]
พัสดุEMS
1135
  นางสาว นภัทรชนก น้อยนันตะ
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:24]
พัสดุEMS
1136
  นางสาว ชนิกา เพลียมา
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:23]
พัสดุEMS
1137
  นางสาว สุนิษา ภูงามเขียว
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:22]
พัสดุEMS
1138
  นางสาว นภาภรณ์ โบราณประสิทธ์ิ
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:21]
พัสดุEMS
1139
  นางสาว พรสุดา ฝ่ายบุตร
 บุคลากร
2015-03-09 [15:21]
พัสดุEMS
1140
  นางสาว อธิติยา อุณาภาค
 นักศึกษา
2015-03-09 [15:20]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207