หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
121
  นางสาว ชนิกา เพลียมา
 นักศึกษา
2016-08-05 [08:58]
พัสดุ EMS
122
  นางสาว กนกวรรณ แก้วจอหอ
 นักศึกษา
2016-08-05 [08:57]
พัสดุEMS
123
  นางสาว ปรียาพร สุวรรณไตร
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:25]
พัสดุ EMS
124
  นางสาว กนกพร ภูจอมคำ
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:24]
พัสดุ EMS
125
  นางสาว สมจิตร อุปแก้ว
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:23]
พัสดุ EMS
126
  นางสาว ขวัญเรือน เมินดี
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:22]
พัสดุ EMS
127
  นางสาว รัชฎาภรณ์ ชูราษี
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:22]
พัสดุ EMS
128
  นางสาว กุลสตรี แสงแก้ว
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:21]
พัสดุEMS
129
  นางสาว นภาพร เชียงคำ
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:20]
พัสดุEMS
130
  นางสาว อภิญญา ภูจักรเพชร
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:20]
พัสดุEMS
131
  นางสาว วรัญชฎา ภูดี
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:19]
พัสดุEMS
132
  นางสาว อริษา ภูพันนา
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:18]
พัสดุ
133
  นางสาว พรนภา จันทะลุน
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:17]
พัสดุ EMS
134
  นางสาว อรอนงค์ ทวยจันทร์
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:16]
พัสดุลงทะเบียน
135
  นางสาว จารุพร พละไกร
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:16]
พัสดุลงทะเบียน
136
  นางสาว ธิมาพร ประดา
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:15]
พัสดุEMS
137
  นางสาว กัญญาวีร์ ส่ิวแสน
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:15]
พัสดุ EMS
138
  นางสาว อนัชฌา โภคาแสงสวัสดิ์
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:14]
พัสดุลงทะเบียน
139
  นางสาว พิมพ์ชนก น้อยสี
 นักศึกษา
2016-08-02 [14:13]
พัสดุ
140
  นางสาว ชนิกา พงษ์อภิธนาศิริ
 นักศึกษา
2016-06-29 [15:03]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207