หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1381
  นางสาว อัญชลี ในจิตร
 นักศึกษา
2015-01-28 [15:52]
พัสดุ EMS
1382
  นางสาว ชาลินี ในจิตร
 นักศึกษา
2015-01-28 [15:52]
พัสดุ EMS
1383
  นางสาว ชฎาพร กอบุญ
 นักศึกษา
2015-01-28 [15:51]
พัสดุ EMS
1384
  นางสาว พรนภา จันทะลุน
 นักศึกษา
2015-01-28 [15:50]
พัสดุ EMS
1385
  นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม
 อาจารย์
2015-01-28 [15:50]
พัสดุ EMS
1386
  นางสาว สุธิดา ขามธาตุ
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:47]
พัสดุลงทะเบียน
1387
  นางสาว นันทพร ปรีเลขา
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:46]
จดหมาย EMS
1388
  นางสาว รุจิรัตน์ ปริปุณณะ
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:46]
พัสดุ
1389
  นางสาว ภัทราพร เถาว์ทอง
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:45]
พัสดุ EMS
1390
  นาย ณัฐวุฒิ มหาโคตร
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:44]
พัสดุ EMS
1391
  นางสาว ณัฐชา สารโพคา
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:43]
พัสดุ EMS
1392
  นางสาว ชนากานต์ สุขเอียด
 นักศึกษา
2015-01-27 [15:42]
พัสดุ EMS
1393
  นางสาว กมลชนก คำเกี้ยง
 นักศึกษา
2015-01-23 [15:14]
พัสดุ
1394
  นางสาว ธัญญา แพงปัด
 นักศึกษา
2015-01-23 [15:11]
พัสดุ
1395
  นางสาว ชนมน พันธ์ุดี
 นักศึกษา
2015-01-23 [15:10]
พัสดุ
1396
  นางสาว ทิพย์ภรณ์ คำพวงชัย
 นักศึกษา
2015-01-23 [15:07]
พัสดุ EMS
1397
  นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม
 อาจารย์
2015-01-23 [15:06]
พัสดุ EMS
1398
  นางสาว วิชุดา สานนท์
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:11]
พัสดุ EMS
1399
  นางสาว โรสรินดา มูลสาร
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:10]
พัสดุ EMS
1400
  นางสาว พัชรวลี ประชุมรักษ์
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:09]
พัสดุ EMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207