หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1401
  นางสาว นาตยา แดนขนบ
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:08]
พัสดุ EMS
1402
  นางสาว จุฑามาศ ถิตย์บุญครอง
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:08]
พัสดุ EMS
1403
  นางสาว กฤตยาภรณ์ อุดมผล
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:07]
พัสดุ EMS
1404
  นางสาว ชัญญานุช -
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:06]
พัสดุลงทะเบียน
1405
  นางสาว รุจิรัตน์ ปริปุณณะ (2 ชุด)
 นักศึกษา
2015-01-22 [16:05]
พัสดุ
1406
  นางสาว วิภาดา จะตุเทน
 บุคลากร
2015-01-22 [16:04]
พัสดุ EMS
1407
  นางสาว วิมลศิริ ศรีคัณฑะ
 อาจารย์
2015-01-22 [16:03]
พัสดุ EMS
1408
  นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม
 อาจารย์
2015-01-22 [16:02]
พัสดุ EMS
1409
  นางสาว กัลยากร วงษาเนาว์
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:52]
พัสดุ EMS
1410
  นางสาว อภิญญา อยู่เย็น
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:52]
พัสดุ EMS
1411
  นางสาว นาตยา แดนขนบ
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:51]
พัสดุ EMS
1412
  นางสาว อธิติยา อุณาภาค
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:50]
พัสดุ EMS
1413
  นางสาว อริษา ผสมสา
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:49]
พัสดุ EMS
1414
  นางสาว ศิริพร สายกล่ิน
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:49]
พัสดุ EMS
1415
  นางสาว อริญา พ่อจันดา
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:48]
พัสดุ EMS
1416
  นางสาว สุภาวรรณ มิอามาตย์
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:47]
พัสดุ ลงทะเบียน
1417
  นางสาว อาภัสดา พรรณขาม
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:46]
พัสดุ ลงทะเบียน
1418
  นางสาว พิมพ์รภัส พรมกาวงศ์
 นักศึกษา
2015-01-21 [13:45]
พัสดุ
1419
  นางสาว ศิริรัตน์ อินทรเกษม
 อาจารย์
2015-01-21 [13:45]
พัสดุ EMS
1420
  นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
 อาจารย์
2015-01-21 [13:44]
พัสดุ EMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207