หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1421
  นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม
 อาจารย์
2015-01-21 [13:43]
พัสดุ EMS
1422
  นางสาว ณัฏฐนิชา พวงจำปา
 นักศึกษา
2015-01-20 [14:07]
พัสดุ EMS
1423
  นางสาว กมลชนก ไชยสาคร
 นักศึกษา
2015-01-20 [14:07]
พัสดุ EMS
1424
  นางสาว ศกุลตลา นนทพจน์
 นักศึกษา
2015-01-20 [14:06]
พัสดุ EMS
1425
  นางสาว พิชญา สมประสงค์
 นักศึกษา
2015-01-20 [14:05]
พัสดุ EMS
1426
  นางสาว ตรีนุข คำทะเนตร
 อาจารย์
2015-01-20 [14:05]
พัสดุ EMS
1427
  นางสาว ยุพเรศ โจมแพง
 อาจารย์
2015-01-20 [14:04]
จดหมาย EMS
1428
  นาง ปนัดดา ม่วงลาย
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:24]
พัสดุ EMS
1429
  นางสาว จารุวรรณ พันธ์งาม
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:22]
พัสดุลงทะเบียน
1430
  นางสาว พนิดา บัวทะราช
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:21]
พัสดุ EMS
1431
  นางสาว นันทวรรณ บัวทะราช
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:20]
พัสดุ EMS
1432
  นางสาว ภรทิพย์ ผิวพรรณ
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:20]
พัสดุ EMS
1433
  นางสาว กฤตยาภรณ์ อุดมผล
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:19]
พัสดุ EMS
1434
  นางสาว อัญชลี นาโควงค์
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:18]
พัสดุ EMS
1435
  นางสาว รัชฎาภรณ์ ชูราษี
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:17]
พัสดุ EMS
1436
  นางสาว เบญญาภา เดชทะสอน
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:16]
พัสดุ EMS
1437
  นางสาว อธิติยา อุณาภาค
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:15]
พัสดุ EMS
1438
  นางสาว ปรียาพร สุวรรณไตร
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:14]
พัสดุ EMS
1439
  นางสาว รุจิรัตน์ ปริปุณณะ
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:13]
พัสดุ EMS
1440
  นางสาว สุภาพรรณ ศรีคุณ
 นักศึกษา
2015-01-19 [14:10]
พัสดุ EMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207