หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1501
  นางสาว ธัญนุช บินศรี
 นักศึกษา
2015-01-07 [14:36]
พัสดุ EMS
1502
  นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
 อาจารย์
2015-01-07 [14:36]
พัสดุ EMS
1503
  นางสาว จีรวรรณ พลอยพันธ์
 นักศึกษา
2015-01-06 [13:45]
พัสดุ EMS
1504
  นางสาว สุชาดา เศษโธ
 นักศึกษา
2015-01-06 [13:44]
พัสดุ EMS
1505
  นางสาว นันทพร ปรีเลขา
 นักศึกษา
2015-01-06 [13:44]
พัสดุ EMS
1506
  นาย ณัฐพงษ์ ภูหัวตลาด
 นักศึกษา
2015-01-06 [13:43]
พัสดุ EMS
1507
  นางสาว หนึ่งเดือน กว้างสวาสดิ์
 นักศึกษา
2015-01-06 [13:40]
พัสดุ EMS
1508
  นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ (2 ชุด)
 อาจารย์
2015-01-06 [13:39]
จดหมาย EMS
1509
  ผศ. เนตรฤทัย ภูนากลม
 อาจารย์
2015-01-06 [13:37]
พัสดุ EMS
1510
  นางสาว ทิชากร ยอดจันทร์
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:38]
พัสดุ EMS
1511
  นาย ณัฐสิทธ์ิ นนทเตรียมกิจ
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:37]
พัสดุ EMS
1512
  นางสาว รัตติยา รูมิง
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:14]
พัสดุ EMS
1513
  นางสาว สุมิตรา แก้วเกิดมี
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:12]
พัสดุ EMS
1514
  นางสาว จันทร์จิรา แผ่นพรหม
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:12]
พัสดุ EMS
1515
  นางสาว ชุติกาญจน์ พลเหลือ
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:11]
พัสดุ EMS
1516
  นางสาว กมลชนก คำเกี้ยง
 นักศึกษา
2015-01-05 [14:09]
พัสดุ EMS
1517
  นางสาว ชฎาพร ปัญญายงค์
 นักศึกษา
2015-01-05 [09:49]
พสดุ EMS
1518
  นางสาว อรอนงค์ เรืองสวัสดิ์
 นักศึกษา
2015-01-05 [09:48]
พัสดุลงทะเบียน
1519
  นางสาว วราภรณ์ พ่อค้าช้าง
 นักศึกษา
2015-01-05 [09:47]
พัสดุลงทะเบียน
1520
  นางสาว รัชนีกร พิมศร
 นักศึกษา
2015-01-05 [09:45]
พัสดุลงทะเบียน
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207