หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
1521
  นาย โกมล บุญแก้ว
 อาจารย์
2015-01-05 [09:45]
พัสดุ
1522
  นางสาว พิมลนาฎ ปั้นทอง
 นักศึกษา
2014-12-29 [15:46]
พัสดุ EMS
1523
  นางสาว พรรณผกา รัตนตรัยวงศ์
 นักศึกษา
2014-12-29 [15:45]
พัสดุ EMS
1524
  นาย ศรายุทธ์ น้อยศรี
 นักศึกษา
2014-12-29 [15:38]
พัสดุ EMS
1525
  นางสาว ุศุภลักษณ์ สิงบัน
 นักศึกษา
2014-12-29 [15:37]
พัสดุ EMS
1526
  นางสาว พชรวลี ประชุมรักษ์
 นักศึกษา
2014-12-29 [15:34]
พัสดุ EMS
1527
  นางสาว กัตติกา สมรฤทธิ์
 อาจารย์
2014-12-29 [15:32]
พัสดุ EMS
1528
  นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม (2 ชุด)
 อาจารย์
2014-12-29 [15:31]
พัสดุ EMS
1529
  นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ (2 ชุด)
 อาจารย์
2014-12-29 [15:29]
พัสดุ EMS
1530
  นางสาว กนกวรรณ ไชยต้นเทือก
 อาจารย์
2014-12-26 [13:51]
พัสดุ EMS
1531
  ห้อง วัดประเมินผล 12 ฉบับ
 บุคลากร
2014-12-26 [13:49]
จดหมาย EMS
1532
  ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
 อาจารย์
2014-12-26 [13:49]
จดหมาย EMS
1533
  นาย วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล
 อาจารย์
2014-12-26 [13:45]
จดหมาย EMS
1534
  นางสาว เจษฎาภรณ์ พาลาด
 นักศึกษา
2014-12-26 [13:44]
พัสดุ EMS
1535
  นาย ณัฐสิทธ์ิ นนทเตรียมกิจ
 นักศึกษา
2014-12-26 [13:44]
พัสดุ EMS
1536
  นาย วงค์วิวัฒน์ บุตรอุดม
 นักศึกษา
2014-12-26 [13:42]
แจ้งรับพัสดุ พกง.
1537
  นางสาว ณัฐชา วิปัสสา
 นักศึกษา
2014-12-26 [09:40]
พัสดุ EMS
1538
  นางสาว พันณิตา ติยะบุตร
 นักศึกษา
2014-12-26 [09:39]
พัสดุ EMS
1539
  นางสาว ชนิกา เพลียมา
 นักศึกษา
2014-12-26 [09:37]
พัสดุ EMS
1540
  นางสาว ยุวดี สารบูรณ์
 อาจารย์
2014-12-24 [15:29]
พัสดุลงทะเบียน
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207