หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
221
  นางสาว จุฑามาศ วาดเสนะ
 นักศึกษา
2016-03-25 [14:03]
พัสดุEMS
222
  นางสาว ขวัญฤทัย คำมณี
 นักศึกษา
2016-03-25 [14:03]
พัสดุEMS
223
  นางสาว ศิริวิภา อุ่นสากล
 นักศึกษา
2016-03-25 [14:02]
พัสดุลงทะเบียน
224
  นางสาว วาริณี นครเขต
 นักศึกษา
2016-03-25 [14:02]
พัสดุลงทะเบียน
225
  นางสาว กัญญาวีร์ ส่ิวแสน
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:19]
พัสดุลงทะเบียน
226
  นางสาว มรกต รามฤทธ์ิ
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:18]
พัสดุลงทะเบียน
227
  นางสาว ธนัญญา ภูมิศรี
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:18]
พัสดุEMS
228
  นางสาว รุจิรัชต์ ปริปุณณะ
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:17]
พัสดุEMS
229
  นางสาว พัชรี กงแก้ว
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:16]
พัสดุEMS
230
  นางสาว อภิญญา ภูจัรเพชร
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:16]
พัสดุลงทะเบียน
231
  นางสาว พนิดา สินทร
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:15]
พัสดุEMS
232
  นางสาว จริญา มูลพันธ์
 นักศึกษา
2016-03-22 [15:14]
พัสดุEMS
233
  นางสาว ปาริชาติ อุ่นญาติ
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:40]
พัสดุลงทะเบียน
234
  นางสาว สุดารัตน์ อุสาพรหม
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:37]
พัสดุลงทะเบียน
235
  นางสาว รัตติยา จันทวงค์
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:36]
พัสดุลงทะเบียน
236
  นางสาว เบญจวรรณ นันชนะ
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:36]
พัสดุEMS
237
  นางสาว มัลลิกา แก้วพลงาม
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:35]
พัสดุEMS
238
  นางสาว ณัฐชา สารโภคา
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:34]
พัสดุEMS
239
  นางสาว ณัฏฐา เภาโพนงาม
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:34]
พัสดุEMS
240
  นางสาว พชรวลี ประชุมรักษ์
 นักศึกษา
2016-03-16 [15:28]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207