หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
401
  นางสาว จารุวรรณ พันธ์งาม
 นักศึกษา
2016-01-07 [14:06]
พัสดุEMS
402
  นางสาว กนกวรรณ แซ่จ่าว
 นักศึกษา
2016-01-07 [14:04]
พัสดุEMS
403
  นางสาว พัชาภรณ์ เตียงชัย
 นักศึกษา
2016-01-07 [14:03]
พัสดุEMS
404
  นางสาว ประนอม ประชาโรจน์
 นักศึกษา
2016-01-07 [14:01]
พัสดุEMS
405
  นางสาว สุนิสา ฉลองธรรม
 นักศึกษา
2016-01-07 [14:00]
พัสดุEMS
406
  นางสาว วิภาดา ถิตย์สวาท
 นักศึกษา
2016-01-07 [14:00]
พัสดุEMS
407
  อาจารย์ วิมลศิริ เกษตรภิบาล
 อาจารย์
2016-01-07 [13:59]
พัสดุEMS
408
  อาจารย์ อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
 อาจารย์
2016-01-07 [13:57]
พัสดุลงทะเบียน
409
  อาจารย์ วราพร มีแก้ว
 อาจารย์
2016-01-07 [13:56]
พัสดุEMS
410
  นางสาว จีรติ อ่อนตาแสง
 นักศึกษา
2016-01-05 [14:07]
พัสดุลงทะเบียน
411
  นางสาว รุจิรัช ปริปุณณะ
 นักศึกษา
2016-01-05 [14:06]
พัสดุลงทะเบียน
412
  นางสาว วนิดา กุลสุทธ์ิ
 นักศึกษา
2016-01-05 [14:05]
พัสดุลงทะเบียน
413
  นาย ณัฐพงษ์ ภูหัวตลาด
 นักศึกษา
2016-01-05 [14:05]
พัสดุEMS
414
  นางสาว นิภาพร สวยกลาง
 นักศึกษา
2016-01-05 [14:01]
พัสดุEMS
415
  นาย วงศ์วิวัฒน์ บุตรอุดม
 นักศึกษา
2016-01-05 [14:00]
พัสดุEMS
416
  นางสาว ญาสุมินทร์ ไชยโมง
 นักศึกษา
2016-01-05 [13:59]
พัสดุEMS
417
  อาจารย์ นาฏนภา อารยะศิลปธร
 อาจารย์
2016-01-05 [13:59]
พัสดุลงทะเบียน
418
  อาจารย์ อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
 อาจารย์
2016-01-05 [13:58]
พัสดุEMS
419
  อาจารย์ สมเกียรติ บุญคง
 อาจารย์
2015-12-28 [13:33]
พัสดุEMS
420
  อาจารย์ ชฏารัตน์ แก้วเวียงเดช
 อาจารย์
2015-12-28 [13:32]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207