หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
481
  นางสาว ศุภิสรา กุลสุวรรณ
 นักศึกษา
2015-12-15 [14:00]
พัสดุลงทะเบียน
482
  อาจารย์ ยุพเรศ โจมแพง
 อาจารย์
2015-12-15 [14:00]
พัสดุEMS
483
  อาจารย์ อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
 อาจารย์
2015-12-15 [13:59]
พัสดุEMS
484
  นางสาว ณัฎรียา นิตยารส
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:45]
พัสดุลงทะเบียน
485
  นางสาว อรอนงค์ เรืองสวัสดิ์
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:45]
พัสดุลงทะเบียน
486
  นางสาว กมลวรรณ แสนลาด
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:44]
พัสดุลงทะเบียน
487
  นางสาว รัตนาภรณ์ น้อยอามาต
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:44]
พัสดุลงทะเบียน
488
  นางสาว ศศิวิมล สุขสะอาด
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:40]
พัสดุลงทะเบียน
489
  นางสาว อารียา หลอดเหลา
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:40]
พัสดุEMS
490
  นาย จีรติ อ่อนตาแสง
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:39]
พัสดุEMS
491
  นางสาว พชรวลี ประชุมรักษ์
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:38]
พัสดุEMS
492
  นางสาว ปิยกานต์ วงศ์แสงชัย
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:38]
พัสดุEMS
493
  นางสาว พัชราภรณ์ เตียงชัย
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:37]
พัสดุEMS
494
  นางสาว พิพ์ชนก น้อยสี
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:37]
พัสดุEMS
495
  นางสาว อินทนิล คำลือฤทธ์ิ
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:36]
พัสดุEMS
496
  นางสาว สาวิตรี ปริเลี่ยม
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:35]
พัสดุEMS
497
  นางสาว อธิติยา อุณาภาค
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:35]
พัสดุEMS
498
  นางสาว จารุพร พละไกร
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:34]
พัสดุEMS
499
  นางสาว ทิพวิมล คำภูแสน
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:34]
พัสดุEMS
500
  นางสาว พนิดา สินทร
 นักศึกษา
2015-12-14 [14:33]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207