หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
521
  นางสาว ณัฐชา สารโพคา
 นักศึกษา
2015-10-26 [16:13]
พัสดุลงทะเบียน
522
  นางสาว ยุพเรศ โจมแพง
 อาจารย์
2015-10-06 [14:39]
พัสดุลงทะเบียน
523
  อาจารย์ ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
 อาจารย์
2015-10-06 [14:38]
พัสดุEMS
524
  นางสาว ดรัลรัตน์ เช้ือเมืองแสน
 อาจารย์
2015-10-06 [14:38]
พัสดุEMS
525
  นาย ธีรยุทธ บุตรสุวรรณ
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:37]
พัสดุลงทะเบียน
526
  นางสาว ชุติกาญจน์ พลเหลือ
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:37]
พัสดุลงทะเบียน
527
  นางสาว ปาวะตรี เอ้ือเฟ้ือ
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:36]
พัสดุลงทะเบียน
528
  นางสาว นันทรัตน์ บุญทอง
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:35]
พัสดุEMS
529
  นางสาว ณัฏฐณิชา พวงจำปา
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:34]
พัสดุEMS
530
  นางสาว จันทกานต์ ประสาสิทธ์ิ
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:34]
พัสดุEMS
531
  นางสาว สิรินภา เขียวชัยภูมิ
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:33]
พัสดุEMS
532
  นางสาว วิลาสินี ประจันนวล
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:33]
พัสดุEMS
533
  คุณ มุก พัณณิตา -
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:32]
พัสดุEMS
534
  นางสาว ธิมาพร ประดา
 นักศึกษา
2015-10-06 [14:32]
พัสดุEMS
535
  นางสาว รุจิรัชต์ ปริปุณณะ
 นักศึกษา
2015-10-05 [15:15]
พัสดุEMS
536
  นางสาว กัตติกา สมรฤทธ์ิ
 นักศึกษา
2015-10-05 [15:14]
พัสดุEMS
537
  นางสาว วรรวีย์ สายชู
 นักศึกษา
2015-10-05 [15:14]
พัสดุEMS
538
  นางสาว อธิติยา อุณาภาค
 นักศึกษา
2015-10-05 [15:13]
พัสดุEMS
539
  นางสาว ชนิกา พงษ์อภิธนาศิริ
 นักศึกษา
2015-10-05 [15:12]
พัสดุEMS
540
  นางสาว ปาวะตรี เอ้ือเฟ้ือ
 นักศึกษา
2015-10-05 [15:12]
พัสดุEMS
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207