หน้าหลัก
username : password :
 
แสดงข้อมูลการแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครพนม ค้นหา  : 

 ยังไม่รับพัสดุไปรษณีย์  รับพัสดุไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ
ผู้แจ้ง
หน่วยงาน
วันที่แจ้ง
ประเภทพัสดุ
สถานะ
601
  นางสาว ปิยวรรณ นาชัยสินธ์
 นักศึกษา
2015-09-04 [13:59]
พัสดุEMS
602
  นางสาว วิยะดา เนตรมหา
 นักศึกษา
2015-09-04 [13:58]
พัสดุลงทะเบียน
603
  นางสาว พันณิตา ติยะบุตร
 นักศึกษา
2015-09-04 [13:57]
พัสดุลงทะเบียน
604
  นางสาว ศิรินภา เขียวชัยภูมิ
 นักศึกษา
2015-09-04 [13:57]
พัสดุลงทะเบียน
605
  นางสาว วิภาดา ถิตย์สวาท
 นักศึกษา
2015-09-04 [13:56]
พัสดุลงทะเบียน
606
  ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี
 อาจารย์
2015-09-04 [13:55]
พัสดุ EMS
607
  นางสาว ปิยวรรณ นาชัยสินธ์
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:20]
พัสดุ EMS
608
  คุณ ณัฐฐินันท์ ส่งเสริม
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:20]
พัสดุEMS
609
  นางสาว ประนอม ประชาโรจน์
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:19]
พัสดุEMS
610
  นางสาว ศศิธร ง้ิวพรม
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:18]
พัสดุEMS
611
  นางสาว พิมพ์ชนก ศรียากุล
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:18]
พัสดุ EMS
612
  นางสาว กมลชนก คำเกี้ยง
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:17]
พัสดุEMS
613
  นางสาว มัลลิกา แก้วพลงาม
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:17]
พัสดุEMS
614
  นางสาว ปณัยกร ทวีศรี
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:16]
พัสดุ EMS
615
  นางสาว นลินี ปะนะภูเต
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:15]
พัสดุEMS
616
  นางสาว วนิดา เทพสุริย์
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:15]
พัสดุลงทะเบียน
617
  นางสาว ชนิกา พงษอภิธนาศิริ
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:09]
พัสดุลงทะเบียน
618
  นางสาว ขนิษฐา นรมาศ
 นักศึกษา
2015-09-03 [14:08]
พัสดุลงทะเบียน
619
  อาจารย์ วิสัย คะตา
 อาจารย์
2015-09-03 [14:08]
พัสดุลงทะเบียน
620
  ดร. บุญรอด ดอนประเพ็ง
 อาจารย์
2015-09-03 [14:07]
พัสดุลงทะเบียน
[ หน้าที่ 1 ]   [ หน้าที่ 2 ]   [ หน้าที่ 3 ]   [ หน้าที่ 4 ]   [ หน้าที่ 5 ]   [ หน้าที่ 6 ]   [ หน้าที่ 7 ]   [ หน้าที่ 8 ]   [ หน้าที่ 9 ]   [ หน้าที่ 10 ]   [ หน้าที่ 11 ]   [ หน้าที่ 12 ]   [ หน้าที่ 13 ]   [ หน้าที่ 14 ]   [ หน้าที่ 15 ]   [ หน้าที่ 16 ]   [ หน้าที่ 17 ]   [ หน้าที่ 18 ]   [ หน้าที่ 19 ]   [ หน้าที่ 20 ]   [ หน้าที่ 21 ]   [ หน้าที่ 22 ]   [ หน้าที่ 23 ]   [ หน้าที่ 24 ]   [ หน้าที่ 25 ]   [ หน้าที่ 26 ]   [ หน้าที่ 27 ]   [ หน้าที่ 28 ]   [ หน้าที่ 29 ]   [ หน้าที่ 30 ]   [ หน้าที่ 31 ]   [ หน้าที่ 32 ]   [ หน้าที่ 33 ]   [ หน้าที่ 34 ]   [ หน้าที่ 35 ]   [ หน้าที่ 36 ]   [ หน้าที่ 37 ]   [ หน้าที่ 38 ]   [ หน้าที่ 39 ]   [ หน้าที่ 40 ]   [ หน้าที่ 41 ]   [ หน้าที่ 42 ]   [ หน้าที่ 43 ]   [ หน้าที่ 44 ]   [ หน้าที่ 45 ]   [ หน้าที่ 46 ]   [ หน้าที่ 47 ]   [ หน้าที่ 48 ]   [ หน้าที่ 49 ]   [ หน้าที่ 50 ]   [ หน้าที่ 51 ]   [ หน้าที่ 52 ]   [ หน้าที่ 53 ]   [ หน้าที่ 54 ]   [ หน้าที่ 55 ]   [ หน้าที่ 56 ]   [ หน้าที่ 57 ]   [ หน้าที่ 58 ]   [ หน้าที่ 59 ]   [ หน้าที่ 60 ]   [ หน้าที่ 61 ]   [ หน้าที่ 62 ]   [ หน้าที่ 63 ]   [ หน้าที่ 64 ]   [ หน้าที่ 65 ]   [ หน้าที่ 66 ]   [ หน้าที่ 67 ]   [ หน้าที่ 68 ]   [ หน้าที่ 69 ]   [ หน้าที่ 70 ]   [ หน้าที่ 71 ]   [ หน้าที่ 72 ]   [ หน้าที่ 73 ]   [ หน้าที่ 74 ]   [ หน้าที่ 75 ]   [ หน้าที่ 76 ]   [ หน้าที่ 77 ]   [ หน้าที่ 78 ]   
1553 รายการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครพนม
ระบบแจ้งพัสดุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
พัฒนาระบบโดย : นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร 042-512196 ต่อ 4207